Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku za 2022

5 kwietnia 2022r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Zebranie wyłoniło nowy Zarząd UTW, który w maju został oficjalne zatwierdzony nowym KRS W głosowaniu tajnym do władz Stowarzyszenia wybrano następujące osoby:

Maria Roman – prezes.

Do Zarządu weszli: Jolanta Rurys, Teresa Nowak, Elżbieta Zielińska, Grazyna Szematowicz, Elzbieta Gregorowicz, Zenona Tersa

Do Komisji Rewizyjnej, zostały wybrane: Barbara Sadowska – przewodnicząca, Elżbieta Bojarczuk –pełnomocnik,  Halina Król – członek

Nowy Zarząd ukonstytuował się a poszczególni członkowie otrzymali następujące funkcje

Jolanta Rurys– wiceprezes

Teresa Nowak– wiceprezes

Elzbieta Gregorowicz – skarbnik

Elżbieta Zielińska – sekretarz

Grazyna Szematowicz – członek Zarządu

Zenona Tersa – członek Zarządu.

Zarząd w nowym składzie na pierwszym posiedzeniu przyjął plan działania na II semestr roku akademickiego 2021/2022 Ustalono zakres obowiązków poszczególnych członków Zarządu, ustalono dni dyżurów Zarządu, terminy spotkań. Podjęto uchwałę w sprawie wyboru osób do składania podpisów na dokumentach, jak również upoważnionych do reprezentowania Stowarzyszenia w instytucjach finansowych. Zgodnie z zapisem KRS są to Maria Roman i Jolanta Rurys. Od lutego 2022 roku księgowa p. Ewa Dobkowska prowadzi w dużej mierze nasze finanse, na podstawie umowy zlecenia. Nr….W Zarządzie sprawy finansowe, rozliczenie faktur, rachunków, składek członkowskich prowadzi kol. Jolanta Rurys.

W II semestrze 2021/22 r Zarząd Stowarzyszenia realizował głównie zadania z projektu

 Burmistrza Morąga( Edukacja, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozwój kultury fizycznej i sportu ). Skupiliśmy się na szkoleniach, organizowanych szczególnie przez FOS- w Olsztynie. Szkolenia dotyczyły prowadzenia wolontariatu, fundraisingu, współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi w naszym mieście, zarządzania grupą. Odnowiono umowę z Uniwersytetem Warmińsko- Mazurskim i dzięki temu pozyskujemy wielu wykładowców. Mieliśmy okazję wysłuchać wiele ciekawych wystąpień. Mamy również swoich prelegentów i dziękujemy p. A. Dziubińskiej za ostatnie 3 wykłady ( 1. W Polsce…, 2. Krym sprzed aneksji, 3. Rumunia.)

Pragnę wyróżnić też grupę teatralną, która na Dni Rodziny przygotowała sztukę „Biuro matrymonialne”. W II semestrze „Pani Twardowska”

6 czerwca to organizacja dla naszych słuchaczy i mieszkańców Morąga „Dni rodziny z UTW” a 7 czerwca „Spartakiada Seniorów”. pod hasłem „Sport dewizą do lepszego życia” Cieszy nas, liczne uczestnictwo w organizowanych imprezach

Zajęcia dydaktyczne, kulturalne i prozdrowotne w UTW trwały od 7 września 2022. Natomiast inauguracja roku akademickiego 2022/2023 miała miejsce 11października – była to inauguracja Jubileuszowa 15 lecie istnienia UTW w Morągu.

Druga połowa roku, tj I semestr 2022/23  to realizacja projektu „Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych   Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Realizowaliśmy zajęcia: rękodzieło ( kulinarne). Zajęcia kulturalne to: warsztaty teatralne warsztaty literackie, warsztaty tańca- 3 grupy tańca – Latino Team, Flamenco, Ludowy, grupy wokalno- muzycznej, malarskiej – tu nowa grupa miała refundację prowadzącej a grupa malarska  zaawansowana otrzymała środki na zakup materiałów w celu wykonania obrazów, które były na wystawie uświetniającej uroczystość patriotyczną „Jeśli pieśń ma jakieś znaczenie – rola hymnu Polski i jego twórcy”29.11.2022 Zajęcia prozdrowotne :gimnastyka relaksacyjna, gimnastyka pilates, choreoterapia, aqua aerobik na basenie. Warsztaty psychologiczne. Dzięki współpracy z MBP odbywały się spotkania DKF, i zajęcia komputerowe.

 Rok akademicki 2022/23 rozpoczęliśmy bardzo intensywnie wielością zajęć i uroczystości. 20 Września „Teatr przy stoliku”, 15 października Jubileusz 15 lecia – uroczystość z udziałem wielu zacnych gości, z krótkim wykładem i występem p. Laury Łącz.  Ze sponsoringu pozyskanego od Burmistrza i Starosty na Jubileusz, został wydany folder promujący UTW i pokazujący dorobek naszego Stowarzyszenia oraz obwoluty do dyplomów, podziękowań, zakupiono też gadżety na upominki dla gości. Tu należą się szczególne podziękowania grupie koleżanek z rękodzieła, które przygotowały poczęstunek dla uczestników uroczystości. Tego samego dnia zabawa taneczna z okazji Jubileuszu.

 29 listopada z projektu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zorganizowaliśmy uroczystość patriotyczną z okazji 225 rocznicy powstania Hymnu Narodowego oraz 200 rocznicy śmierci Józefa Wybickiego.”, Jeśli pieśń ma jakieś znaczenie- dzieje hymnu Polski i jego twórcy” ogromna Gala, min. z wykładem, odśpiewaniem oryginalnego tekstu hymnu, czyli „Pieśni legionów Polskich we Włoszech”, pokazem tańca „Polonez”, prezentacją tekstów poetyckich z czasów Józefa Wybickiego, konkursem wiedzy o symbolach narodowych, spektaklem „Pani Twardowska” Adama Mickiewicza. Był też słodki poczęstunek.

15 grudnia „spotkanie opłatkowe” z cateringiem.

Zorganizowano wyjazd na spektaklu „Dziady cz II widowisko poetycko-muzyczne. 4 grudnia na koncert „Śląskie szlagiery z humorem” Mniej wyjazdów, ale dużo wydarzeń tu wewnątrz uniwersytetu.

W sierpniu w dniach wycieczka promem do Karscrone Szwecja. Organizator z ramienia UTW Irena Miotk

We wrześniu w dniach od 3 do 7, 40 słuchaczy z UTW wzięło udział w wycieczce do Wrocławia „ Wrocław i okolice” Organizator z ramienia UTW kol. Jerzy Konopko.

Na wyróżnienie zasługuje również Prowadzenie Galerii Ratuszowej. W ciągu tego roku akademickiego mieliśmy możliwość zwiedzania wielu wystaw: fotograficznych p. Anny Dziubińskiej „ Warmińskie kapliczki przydrożne” Miejsca, które warto zobaczyć”,

malarskich Zofii Świat „ Świat Zofii” Heleny Gołaszewskiej „Moje malowanie” – taki swoisty dorobek malarski naszej koleżanki, to czego nauczyła się i namalowała w UTW, Melanii Witkowskiej  ” Utrwalić piękno” Grupa zaawansowana pokazała 2 wystawy „Co mi w duszy gra.”, „Zima w przyrodzie” a na małej Sali w Ratuszu obrazy o tematyce historycznej nawiązujące do scen z hymnu. W I semestrze uruchomiliśmy też Skarbonę, na cele statutowe. Zebraliśmy  1100,86. Środki przeznaczono na zakup produktów do kanapek z okazji inauguracji roku akademickiego,. Na opłacenie mszy odprawionej w intencji słuchaczy UTW z okazji Jubileuszu. Na dopłatę do paczek dla seniorów.

W grudniu wzięliśmy udział w akcji „ FOSa dzieciom i seniorom” Po uprzednim wypełnieniu formularzy i opisie potrzeb dla każdej osoby, 8 seniorów otrzymało paczki. 23 grudnia zostały dowiezione przez Przedstawiciela FOSy, a dystrybucja na miejscu zajęła się prezes.

Wnioski do pracy

  1. Istnieje potrzeba pracy woluntarystycznej osoby, która zajmie się systematyczna organizacja wyjazdów do teatru, na koncert, do opery.
  2. Celem lepszej współpracy z lokalnym samorządem należy Powołaniu Rady Seniorów W Morągu
  3. Wolontariat – / Potrzeba osób,które chciałyby podjąć się pracy społecznej na rzecz osób starszych?.

 

Maria Roman – prezes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze

7 marca 2023 (wtorek) od 11.00

Zebranie odbyło się w Sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Zgodnie z przyjętym porządkiem zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne za 2022, sprawozdanie finansowe, bilans.

Udzielono absolutorium Zarządowi. W części drugiej zebrania, przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu i Komisji Rewizyjnej, bowiem 2 osoby złożyły podania o rezygnację.

W jawnym głosowaniu, do Zarządu wybrano kol. Grażynę Basak. Do Komisji Rewizyjnej kol. Ewę Gałuszka.

Przed Walnym Zebraniem, z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet, wystąpiła

 z okolicznościowym programem artystycznym grupa wokalno-muzyczna „Biesiadki” pod kierunkiem Jerzego Mudry. Członkowie Zarządu częstowały słodyczami.

 

.