STATUT

Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morągu

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morągu zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem, działa w szczególności na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz na podstawie niniejszego statutu.

§2

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną.

 

§3

 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Morąg.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
 3. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.
 4. Stowarzyszenie może pozostawać członkiem innych organizacji – krajowych i międzynarodowych – na zasadach pełnej autonomii.
§ 4
 

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§5

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie władz Stowarzyszenia, mogą być zatrudniani w Stowarzyszeniu na podstawie stosunku pracy lub stosunków cywilnoprawnych. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§6

 1. Stowarzyszenie może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
 2. Stowarzyszenie – według wzorów ustalonych przez Zarząd – może używać pieczęci, odznak, znaków organizacyjnych, oznaczeń graficznych i innych symboli.
 3. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki i statuetki celem ich przyznania osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd.

ROZDZIAŁ 2

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§7

Celem Stowarzyszenia jest:

 • działalność edukacyjna i szkoleniowa w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, nauk technicznych a także nauk o ziemi i wszechświecie oraz nauki języków obcych,
 • propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań osób starszych,
 • wspieranie rozwoju edukacji i kultury, ochrona dóbr kultury i tradycji,
 • aktywizacja społeczna osób starszych;
 • organizowanie działań na rzecz środowiska osób starszych,
 • organizowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i bezrobotnych,
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia oraz wiedzy o zdrowiu,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • profilaktyka chorób w tym chorób cywilizacyjnych,
 • promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu,
 • profilaktyka uzależnień i patologii społecznych,
 • propagowanie, kultywowanie, upowszechnianie i organizowanie turystyki
  i krajoznawstwa,
 • organizowanie wypoczynku osób starszych,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 • działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 • działalność na rzecz upowszechniania i organizowania współpracy międzypokoleniowej,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • działalność na rzecz ekologii i ochrony środowiska naturalnego,
 • działalność charytatywna.
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie podtrzymywania
  i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej. 

 

§8

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 • organizację wykładów, seminariów, szkoleń, warsztatów, lektoratów języków obcych, odczytów, debat, konferencji, spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw, koncertów, festiwali, wyjazdów edukacyjnych, imprez i zajęć rekreacyjno-sportowych oraz innych zajęć aktywizacyjnych,
 • Tworzenie i prowadzenie sekcji tematycznych, klubów i zespołów zainteresowań,
 • Prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 • Organizowanie krajowych i zagranicznych wyjazdów turystycznych i krajoznawczych,
 • Organizowanie krajowych i międzynarodowych plenerów, spotkań integracyjnych oraz wymian osób dorosłych i seniorów;
 • prowadzenie działalności wydawniczej (wydawanie broszur, folderów, biuletynów, ulotek, książek itp.),
 • prowadzenie działalności doradczej w tym zwłaszcza w zakresie spraw obywatelskich, prawnych i medycznych,
 • tworzenie grup samopomocowych,
 • prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej,
 • prowadzenie działalności stypendialnej;
 • wspieranie finansowe, materialne i logistyczne osób starszych będących w potrzebie,
 • organizację zbiórek publicznych i imprez charytatywnych oraz pozyskiwanie środków pieniężnych z dotacji, subwencji, składek członkowskich, osób fizycznych i innych źródeł;
 • organizację imprez okolicznościowych włączających Stowarzyszenie w aktualne problemy społeczne oraz życie społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk w trudniejszej sytuacji życiowej;
 • występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach dotyczących osób starszych,
 • współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, z uczelniami wyższymi
  w kraju i za granicą, instytucjami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi
  w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia.
 1. Statutowa działalność, o której mowa w ust. 1 jest działalnością statutową prowadzoną przez Stowarzyszenie jako działalność nieodpłatna.
 2. Stowarzyszanie – w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1-7 i 13 – może prowadzić odpłatną działalność statutową.
 3. Decyzję w sprawie podjęcia odpłatnej działalności statutowej w którymkolwiek
  z wyodrębnionych w ust. 3 zakresów podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
 4. Prowadzona przez Stowarzyszenie odpłatna działalność statutowa podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym zgodnie z właściwymi przepisami o rachunkowości.
 5. Przychód z odpłatnej działalności statutowej służy wyłącznie prowadzeniu działalności statutowej i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

ROZDZIAŁ 3

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne – krajowe i zagraniczne, jednakże osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 

§10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)  zwyczajnych
2)  wspierających
3)  honorowych

§11

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia – która osiągnęła wiek emerytalny lub jest na rencie inwalidzkiej.
 2. Cudzoziemiec, niezależnie od miejsca zamieszkania może być członkiem Stowarzyszenia na zasadach ogólnych.
 3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia deklaracji członkostwa. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • uczestniczyć w Walnych Zebraniach z biernym i czynnym prawem wyborczym,
 • zgłaszać wnioski do władz Stowarzyszenia, a także oceniać ich działalność,
 • zgłaszać projekty uchwał,
 • uzyskiwać informacje od władz Stowarzyszenia w sprawach dotyczących ich działalności,
 • odwoływać się od uchwał władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich,
 • brać udział we wszystkich przedsięwzięciach podejmowanych przez Stowarzyszenie,
 • korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

 

§13

Do obowiązków członków zwyczajnych należą:

 • aktywne uczestniczenie w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów i zadań,
 • przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
 • troska o rozwój Stowarzyszenia i działanie na jego rzecz,
 • uczestniczenie w Walnych Zebraniach oraz posiedzeniach innych organów oraz ciał opiniodawczo-doradczych jeśli dany osoba jest jego członkiem,
 • regularne opłacanie składek członkowskich oraz innych opłat wynikających z decyzji władz Stowarzyszenia,
 • dbanie o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

 

§14

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia deklaracji.
 3. Członkowie wspierający mają prawo osobiście lub przez przedstawiciela uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz zgłaszać władzom Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie działań. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania z głosem doradczym.
 4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się
  z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§15

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna niezależnie od obywatelstwa, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub szczególnie zasłużona w realizacji celów, dla których zostało powołane Stowarzyszenie.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

§16

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
 • śmierci członka, utraty zdolności do czynności prawnych lub utraty osobowości prawnej (w przypadku osób prawnych),
 • wykluczenia przez Zarząd w przypadku:
 1. działania na szkodę Stowarzyszenia,
 2. rażącego naruszenia postanowień statutu, uchwał władz i/lub regulaminów wewnętrznych obowiązujących w Stowarzyszeniu,
 3. nieangażowania się w bieżącą działalność Stowarzyszenia w tym w szczególności nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w posiedzeniach władz Stowarzyszenia,
 4. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej 12 miesięcy.
 5. Stwierdzenie ustania członkostwa, w przypadkach o których mowa w ust. 1, następuje w drodze uchwały Zarządu.
 6. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. „a”, „b” i „d” Zarząd w drodze uchwały może zawiesić członkostwo danej osoby w Stowarzyszeniu. W przypadku zawieszenia, członek traci możliwość korzystania z wszystkich uprawnień, o których mowa w § 12. Okres zawieszenia nie może przekraczać 1 roku. 
 7. Od uchwał Zarządu o stwierdzeniu ustania członkostwa lub zawieszeniu członkostwa członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

§17

Członkowie Stowarzyszenia za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny udział w działalności Stowarzyszenia mogą być wyróżnieni lub nagradzani przez Zarząd Stowarzyszenia: pochwałą ustną lub pisemną, dyplomem uznania, nagrodą rzeczową lub pieniężną. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd.

ROZDZIAŁ 4

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§18

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 • Walne Zebranie;
 • Zarząd;
 • Komisja Rewizyjna.
 1. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§19

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zadecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz w danej kadencji nie przekroczy 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 3. W przypadku rezygnacji, wykluczenia lub śmierci prezesa, Zarząd może zastosować odpowiednio tryb opisany w ust. 2.
 4. Zarząd może zrezygnować z uprawnienia wynikającego z ust. 2 i 3. W takim przypadku Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 5. Mandat członka powołanego w trybie określonym w ust. 2 i 3 wygasa wraz z upływem kadencji pozostałych członków danego organu.

WALNE ZEBRANIE

§20

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze
  i raz na 4 lata jako sprawozdawczo – wyborcze. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest zgodnie z § 21.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków za pomocą poczty tradycyjnej, elektronicznej, faksu lub w inny skuteczny sposób ( poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, informację w gazecie lokalnej) na 30 dni przed planowanym terminem obrad. Uchwały Walnego Zebrania – w pierwszym terminie podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków. Drugi termin posiedzenia Walnego Zebrania jest dopuszczalny w tym samym dniu – 15 minut po zakończeniu Walnego Zebrania w pierwszym terminie, pod warunkiem, iż został zaplanowany w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu.

§21

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na skutek:
 • decyzji Zarządu Stowarzyszenia,
 • wniosku Komisji Rewizyjnej,
 • wniosku co najmniej 10% ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 1. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania – Zarząd ma obowiązek zwołać takie zebranie w terminie do 3 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku. Zasady określone § 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§22

W Walnym Zebraniu biorą udział:

 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi,
 • z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.

 

§23

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 • określenie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia,
 • uchwalanie statutu i jego zmian;
 • podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatora lub likwidatorów oraz przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia,
 • wybór i odwołanie prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem § 19 ust. 3 i § 25 ust. 2,
 • wybór i odwołanie członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia,
 • udzielanie absolutorium Zarządowi kończącemu kadencję,
 • uchwalenie wysokości składki członkowskiej,
 • podejmowanie uchwał w sprawie nadania oraz pozbawienia godności członka honorowego,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,
 • uchwalenie regulaminu funkcjonowania Walnego Zebrania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

ZARZĄD

§24

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

§25

 1. Zarząd składa się z prezesa i 6 członków wybranych przez Walne Zebranie.
 2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza. W przypadku, o którym mowa w § 19 ust. 3 Zarząd może przydzielić funkcję prezesa do końca trwania danej kadencji Zarządu.
 3. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.
 4. Pierwsze posiedzenie Zarządu powinno być zwołane najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyborów.
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 składu Zarządu lub wniosek Komisji Rewizyjnej. W przypadku wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym posiedzenie Zarządu powinno zostać zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy prezes, a w przypadku jego nieobecności wiceprezes. Zasady określone w
  20 ust. 3 stosuje się odpowiednio, przy czym termin zawiadomienia wynosi 7 dni przed planowanym terminem obrad. W sprawach niecierpiących zwłoki termin zawiadomienia o posiedzeniu Zarządu może być krótszy niż 7 dni.
 6. Posiedzenia Zarządu protokołuje sekretarz Zarządu bądź inny członek Zarządu wskazany przez prezesa. Posiedzenia Zarządu może protokołować osoba, która nie jest członkiem Zarządu.
 7. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 8. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa Zarządu.
 9. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu uregulowane zostaną, w uchwalonym przez ten organ, regulaminie Zarządu.

 

§26

 Do kompetencji Zarządu należy:

 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
 • realizowanie uchwał Walnego Zebrania oraz określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
 • kierowanie całokształtem bieżącej działalności Stowarzyszenia,
 • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 • planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 • sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia,
 • zatrudnianie w razie potrzeby pracowników oraz zawieranie stosownych umów,
 • uchwalanie regulaminów wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia,
 • tworzenie rady naukowo – programowej, samorządu słuchaczy oraz innych organów opiniodawczo – doradczych a także nadawanie regulaminów tym organom,
 • podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
  i ruchomego,
 • podjęcie decyzji w zakresie rejestracji Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego,
 • uchwalenie wysokości wpisowego oraz innych opłat związanych z działalnością Stowarzyszenia,
 • uchwalenie zasad regulowania składek członkowskich, ulg oraz zwolnień,
 • przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
 • przyznawanie wyróżnień, pochwał, dyplomów i nagród,
 • wnioskowanie o nadanie i pozbawienie godności członka honorowego,
 • zwoływanie Walnego Zebrania,
 • informowanie członków o bieżącej działalności Zarządu,
 • rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia.

 

§27

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia, a w szczególności do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest prezes i inny członek zarządu działający łącznie albo wiceprezes i inny członek zarządu działający łącznie, z zastrzeżeniem ust. 2. W umowach pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania.
 2. Walne Zebranie jest organem uprawnionym do powołania pełnomocnika/pełnomocników do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu.
 3. Komisja Rewizyjna jest organem uprawnionym do wyznaczenia swojego przedstawiciela do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu
 4. Zarząd uprawniony jest do ustanowienia pełnomocnika/pełnomocników Zarządu. Uchwała w sprawie ustanowienia pełnomocnika określa przedmiot umocowania, z zastrzeżeniem ust. 2.

KOMISJA REWIZYJNA

§28

 1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 • nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 2. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek pozostałych członków Komisji lub wniosek Zarządu. W przypadku wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym posiedzenie Komisji Rewizyjnej powinno zostać zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Zasady określone w art. 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio, przy czym termin zawiadomienia wynosi 5 dni przed planowanym terminem obrad. W przypadku niezwołania posiedzenia Komisji Rewizyjnej przez przewodniczącego, posiedzenie może zwołać którykolwiek członek Komisji.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd ma obowiązek powiadomienia członków Komisji o każdym posiedzeniu.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Zarząd jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na zapytania Komisji rewizyjnej w terminie do 30 dni.
 5. Szczegółowe zasady funkcjonowania Komisji Rewizyjnej uregulowane zostaną,
  w uchwalonym przez ten organ, regulaminie Komisji Rewizyjnej.

 

§28

 1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 • nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 2. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek pozostałych członków Komisji lub wniosek Zarządu. W przypadku wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym posiedzenie Komisji Rewizyjnej powinno zostać zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Zasady określone w art. 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio, przy czym termin zawiadomienia wynosi 5 dni przed planowanym terminem obrad. W przypadku niezwołania posiedzenia Komisji Rewizyjnej przez przewodniczącego, posiedzenie może zwołać którykolwiek członek Komisji.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd ma obowiązek powiadomienia członków Komisji o każdym posiedzeniu.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Zarząd jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na zapytania Komisji rewizyjnej w terminie do 30 dni.
 5. Szczegółowe zasady funkcjonowania Komisji Rewizyjnej uregulowane zostaną,
  w uchwalonym przez ten organ, regulaminie Komisji Rewizyjnej.

 

§29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 • wydawanie zaleceń oraz żądanie wyjaśnień w razie stwierdzenia nieprawidłowości
  w trakcie kontroli,
 • ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań: merytorycznego i finansowego,
 • opracowywanie regulaminu funkcjonowania Komisji,
 • kontrola terminowości i prawidłowości opłacania składek członkowskich,
 • wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
 • zwoływanie zwyczajnego Walnego Zebrania w przypadku niewywiązywania się przez Zarząd z obowiązku określonego w § 20 ust. 2.
 • wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
 • przedstawienie Walnemu Zebraniu uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

 

ROZDZIAŁ 5

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

§30

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią środki pieniężne, nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe oraz fundusze.
 2. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:  
 • składki członkowskie, wpisowe oraz inne opłaty związane z działalnością Stowarzyszenia,
 • darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, ze sponsoringu, zbiórek publicznych,
 • dotacje, subwencje, udziały, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
 • wpływy z działalności statutowej Uniwersytetu, w tym z odpłatnej działalności statutowej i działalności gospodarczej;
 • dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje), dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia.
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej i jej zakresie podejmuje uchwałą Zarząd.
 2. Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie może mieć wyłącznie charakter dodatkowy w stosunku do działalności statutowej.

 

§31

 1. Tryb płacenia składek członkowskich określa Zarząd.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 4. Wszelkie środki pieniężne przechowywane są na rachunku bankowym Stowarzyszenia. Dopuszczalne jest wprowadzenie w Stowarzyszeniu obrotu gotówkowego (kasy).
 5. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
  i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
 6. Nadwyżka przychodów nad kosztami jest w całości przeznaczana na działalność statutową.
 7. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro – również w drodze więcej niż jednej operacji.

 

§32

Zabrania się:

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§33

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania – 20 ust. 4 w zakresie tzw. drugiego terminu stosuje się odpowiednio.
 2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania –
  20 ust. 4 w zakresie tzw. drugiego terminu stosuje się odpowiednio.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji, osobę bądź osoby likwidatorów oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie jego majątku.

89 672 63 11

Stowarzyszenie UTW w Morągu

Plac Jana Pawła II

14-300 Morąg

utw.morag.@wp.pl