Plac Jana Pawła II 1/4
14 - 300 Morąg
tel. 089 672 63 11 
utw.morag@wp.pl
      PLATON   

"Kto usilnie chce każdej zakosztować nauki,z radością idzie się uczyć i nigdy nie ma dość."   

"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia, a w konsekwencji także liczba ludzi starych, coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury, która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją na margines społeczeństwa."                                                                                                                                                                                                          


                                                                                                                                                                                      

Jan Paweł II

Rozdział I
Postanowienia ogólne:

§1
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku zwany w dalszych postanowieniach statutu UTW, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach i ma z tego tytułu osobowość prawną.

§2
Terenem działania UTW jest obszar gminy Morąg, Małdyty, Miłakowo, Łukta i zagranica, a siedzibą miasto Morąg ul. Plac Jana Pawła II 1/4.

§3
UTW ma prawo używania pieczątki "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morągu" oraz znaku (godła) zatwierdzonego przez władze UTW.

Rozdział II
Cele i formy działania.

§4
Celem UTW jest:
1. Prowadzenie działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej oraz turystyczno-krajoznawczej dla emerytów i rencistów.
2. Włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej.
3. Aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych.
4. Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.
5. Stwarzanie warunków humanitarnego i godnego starzenia się.

§5
Cele określane w par.4 UTW realizuje przez:
1. Wykłady, seminaria, dyskusje, konferencje naukowe prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin nauki, a w szczególności medycznej, biologii, socjologii, prawa ekonomicznego, historii, filmu, sztuk pięknych, wiedzy o ziemi i wszechświecie oraz wykłady poszukujące odpowiedzi na pytanie: „jak żyć”.
2. Praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej, np. ćwiczenia gimnastyczne pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów.
3. Nauka i kontynuowanie nauki języków obcych.
4. Spotkania z ludźmi nauki, kultury, sztuki działającymi w Polsce, w regionie Warmińsko - Mazurskim i za granicą.
5. Prowadzenie aktywnej działalności turystycznej i krajoznawczej.
6. Rozwijanie działalności w klubach, na warsztatach, zespołach zainteresowań prowadzonych przez specjalistów lub samych słuchaczy zgodnie z potrzebami UTW.
7. Wydawanie czasopism, zbiorów własnej twórczości, opracowań lub wspomnień.
8. Samopomoc koleżeńska słuchaczy.
9. Praca społeczna, indywidualna i grupowa na rzecz środowiska.
10. Współpraca z zagranicą.
11. Prowadzenie działalności kronikarsko-wydawniczej.

Rozdział III
Członkowie - ich prawa i obowiązki.

§6
Członkiem UTW może być osoba, która osiągnęła wiek emerytalny lub jest na rencie inwalidzkiej.
Osoba dysponująca wolnym czasem i dokonała formalnego zgłoszenia w/g ustalonego trybu rejestracji.

§7
Każdy słuchacz UTW jest członkiem zwyczajnym.

§8
Oprócz członków zwyczajnych - UTW zrzesza:
- członków wspierających,
- członków honorowych.
Organem uprawnionym do przyjmowania członków zwyczajnych i wspierających jest Walne Zebranie członków UTW.

§9
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje określone świadczenia finansowe lub materialne na rzecz UTW.
Członkowie wspierający mogą brać czynny udział w działalności stowarzyszenia osobiście lub przez upełnomocnionego przedstawiciela.

§10
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona przy realizacji zadań statutowych.
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie członków na wniosek Zarządu UTW.

§11
Członkowie mają prawo do:
1. Uczestniczenia w wykładach i innych zajęciach organizowanych przez UTW.
2. Korzystanie z urządzeń przeznaczonych dla członków UTW.
3. Czynnego i biernego wyboru do wszystkich organów UTW.
4. Uczestniczenia w Walnych Zebraniach.
5. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności UTW.

§12
Członkowie wspierający maja prawo korzystać z wszelkich praw(§11), za wyjątkiem pkt.3.

§13
Członkowie honorowi korzystają z wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym oraz zwolnieni są z opłacania składek.

§14
Do obowiązków członka UTW należy:
1. Stosowanie się do zarządzeń kierownictwa UTW oraz uchwał i postanowień organów Zarządu, przestrzeganie regulaminu ogólnego i regulaminów wewnętrznych.
2. Należyte wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków.
3. Przestrzeganie norm współżycia społecznego opartego na wzajemnym poszanowaniu, życzliwości i lojalności.
4. Regularne opłacanie składek i innych świadczeń obowiązujących zgodnie z podjętymi uchwałami.

§15
Członkostwo w UTW wygasa przez:
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie.
2. Skreślenie na podstawie uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek przez okres jednego roku, pomimo upomnień.
3. Wykluczenie uchwałą Zarządu UTW w przypadku rażącego naruszenia norm współżycia społecznego.
4. Utraty osobowości prawnej decyzją sądu.
5. Zgonu członka stowarzyszenia.

§16
Członkostwo może tez być zawieszone decyzją uzasadnioną przez Zarząd UTW.
Zawieszenie w prawach członka UTW oznacza pozbawienie możliwości udziału w działalności UTW (§ 11 – prawa członka UTW) na okres 1 roku.

§17
Od uchwały Zarządu UTW o skreśleniu z listy członków lub zawieszeniu przysługuje prawo złożenia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

§18
Członkostwo honorowe wygasa przez:
1. Dobrowolne zrzeczenie się zgłoszone na piśmie.
2. Pozbawienie praw członka uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu UTW.
3. Śmierć członka.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku

§19
1. Władzami UTW są:
- Walne Zebranie Członków,
- Zarząd,
- Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz UTW trwa 4 lata.

§20
Wybór do władz UTW odbywa się w głosowaniu tajnym.
O wyborze do władz UTW decyduje zwykła większość głosów,jakie oddano na kandydata.

§21
Uchwały władz UTW zapadają zwykła większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że statut lub ustawa stanowi inaczej.

§22
Zarząd UTW i Komisja Rewizyjna mogą w trakcie kadencji uzupełnić swój skład w liczbie nie większej niż 1/3.
Termin Walnego Zebrania Członków wyznacza Zarząd.
Wyboru uzupełniającego dokonuje też Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane w tym celu.
O terminie Walnego Zebrania członkowie muszą być poinformowani na piśmie przynajmniej na 30 dni przed planowanym spotkaniem.
W przypadku, gdy Zarząd UTW nie zwoła Walnego Zebrania Członków w ciągu 3 miesięcy od daty podjęcia uchwały, zebranie takie zwołuje Komisja Rewizyjna w trybie j/w.

§23
Funkcji we władzach UTW wymienionych w §19 pkt. 2 i 3 nie można łączyć.

Rozdział V
Walne Zebranie Członków UTW

§24
Walne Zebranie jest najwyższą władzą UTW.

§25
Walne Zebranie może mieć charakter:
- sprawozdawczo-wyborczy,
- nadzwyczajny.

§26
Do uprawnień Walnego Zebrania należy:
- uchwalenie statuty UTW i zmian w jego treści lub całkowitej jego zmiany;
- uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania;
- uchwalanie kierunków działania UTW;
- wybór i odwołanie prezesa, członków Zarządu UTW i członków Komisji Rewizyjnej;
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań;
- podejmowanie uchwał w sprawach istotnych, a nie objętych działalnością Zarządu;
- ustalanie wysokości składek obowiązujących w UTW;
- nadawanie honorowego członkostwa UTW;
- rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu UTW;
- udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
- podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania UTW i przeznaczenia jego majątku;
- podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania.

§27
Nadzwyczajne Walne Zebranie może się odbyć w każdym czasie, w szczególności w przypadkach:
- z inicjatywy Zarządu UTW,
- na żądanie Komisji Rewizyjnej ,
- na wniosek 10% ogólnej liczby członków UTW,

§28
Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków, którzy się stawili w drugim terminie.

§29
O terminie i miejscu Walnego Zebrania oraz o porządku obrad Zarząd UTW zawiadamia pisemnie członków co najmniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.

§30
Zarząd UTW zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od dnia otrzymania żądania wniosku lub podjęcia uchwały.

§31
W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
1) z głosem doradczym - członkowie wspierający i osoby zaproszone.
2) Z głosem decydującym - członkowie zwyczajni i honorowi.

Rozdział VI
Zarząd UTW – Stowarzyszenia

§32
Zarząd UTW jest najwyższą władzą w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami.
W skład Zarządu wchodzą:
- prezes
- 6 wybranych przez Walne Zebranie członków.
Na pierwszym posiedzeniu Zarząd UTW wybiera ze swego grona:
- 2 w-ce prezesów,
- sekretarza,
- skarbnika.

Prezes, wybrani w-ce prezesi, sekretarz i skarbnik stanowią Prezydium Zarządu.
1. Z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd UTW może zawiesić w czynnościach każdego z członków Zarządu.
2. W przypadku zawieszenia w czynnościach prezesa do najbliższego Walnego Zebrania UTW – stowarzyszeniem kieruje jeden z w-ce prezesów lub inny członek Zarządu.
3. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu o ponad 1/3 członków- Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie i w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od podjęcia uchwały o zawieszeniu lub zmniejszeniu się składu Zarządu.

§33
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Określenie warunków działania UTW na podstawie uchwał i postanowień Walnego Zebrania.
2. Kierowanie bieżącą działalnością UTW.
3. Reprezentowanie UTW na Zewnątrz przez prezesa z członkiem zarządu.
4. Podejmowanie Uchwał w sprawach członkowskich.
5. Określenie potrzeb finansowych oraz zarządzanie majątkiem UTW.
6. Podejmowanie uchwał w przedmiocie nabywania i zbywania majątku trwałego UTW.
7. Uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania.
8. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu ze swej działalności.
9. Rozstrzyganie spraw między członkami UTW.
10. Zawieranie umów o pracę i umów zlecenia w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Rozdział VII
Komisja Rewizyjna UTW – Stowarzyszenia

§34
Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera:
- przewodniczącego,
- w-ce przewodniczącego,
- sekretarza.

§35
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie.
2. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Zarządu.
3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków UTW.
4. Wnioskowanie o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
5. Wnioskowanie o zawieszeniu w czynnościach prezesa lub innych członków Zarządu oraz zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

§36
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych organach UTW.

§37
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział VIII
Komisja Rozjemcza

§38
1. Komisja Rozjemcza składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym.
2. Komisja Rozjemcza wybiera spośród siebie na pierwszym posiedzeniu przewodniczącego oraz sekretarza.
3. Orzeczenia członków Komisji Rozjemczej zapadają większością głosów.
4. Komisja Rozjemcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.

§39
1. Do zakresu działania Komisji Rozjemczej należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw władz i członków UTW dotyczących nie przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał władz UTW oraz innych sporów powstałych na tle działalności UTW.
2. Komisja Rozjemcza może orzekać następujące kary:
- upomnienie,
- zawieszenia w prawach członka UTW na okres roku,
- wykluczenie.
3. Od orzeczeń Komisji Rozjemczej przysługuje odwołanie do Zarządu UTW w terminie do 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
4. Komisja Rozjemcza przedstawia Zarządowi wnioski w sprawach związanych z działalnością UTW.Rozdział IX
Majątek i finanse UTW

§40
Do realizacji zadań statutowych UTW posiada fundusze składające się ze:
§ - składek członkowskich,
- zapisów i darowizn,
- dotacji i subwencji,
- udziałów i odsetek bankowych,
- korzyści z ofiarności publicznej.

§41
Wszelkie dokumenty wiążące UTW pod względem finansowym, dokumenty obrotu pieniężnego i rozliczeniowego, obrotu materiałowego oraz zobowiązań majątkowych podpisują w imieniu UTW dwie osoby:
- prezes lub jeden z w-ce prezesów,
- skarbnik.

§42
Upoważnienia, o których mowa w par.41 mogą być przeniesione na inne osoby upełnomocnione przez UTW.

Rozdział X
Przepisy końcowe

§43
Uchwały w sprawie zmiany statutu UTW podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków.

§44
Rozwiązanie UTW może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 3/4 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków.

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Morągu